Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος έτους 2024, προϋπολογισμού 89.675,24 € (με ΦΠΑ 13%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2024 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ”ΘΑΛΩΣΣΙ” Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Έντυπο προσφοράς Έντυπο προσφοράς 2 Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δήμου Πεντέλης»

Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απόφαση Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml  

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Σ. Ε.Ε.Ε.Σ. xml ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων με δυνατότητα απομάκρυνσης και κλαδιών του Δήμου Πεντέλης

Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου, για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, του Υποέργου 1 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155

Απόφαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο