Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 09/4/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  9ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 05.04.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09.04.2024

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
56.2024 1.         Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πεντάμηνης διάρκειας για Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στο Δήμο Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
57.2024 2.         Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Πεντέλης με το Πρόγραμμα επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα ΟΜΟΦΩΝΑ
58.2024 3.         Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2024 ΟΜΟΦΩΝΑ
59.2024 4.         Αποδοχή χρηματοδότησης για δράσεις Πυροπροστασίας και κατανομή αυτής. ΟΜΟΦΩΝΑ
60.2024 5.         Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικής υπερκατασκευής PSpro 600-13s για όχημα από την εταιρεία ΔΙΑΣ- Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ. ΟΜΟΦΩΝΑ
61.2024 6.         Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή οφειλής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ
62.2024 7.         Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 242.78€ για σύνδεση αποχέτευσης. ΟΜΟΦΩΝΑ
63.2024 8.         Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 129.06€ για σύνδεση αποχέτευσης. ΟΜΟΦΩΝΑ
64.2024 9.         Αποδοχή  1ης – 2ης- 3ης  κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων  τους  κατανομή έτους 2024. ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο