Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Στον Δήμο Πεντέλης»

Περίληψη διακήρυξης (σε μορφή .pdf) με ΑΔΑ

Διακήρυξη (σε μορφή .pdf) με ΑΔΑΜ

Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf )

Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .doc)

Συγγραφή Υποχρεώσεων (σε μορφή .pdf)

Φάκελος μελέτης (σε μορφή .pdf)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή .pdf )

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή .doc)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο