Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Στον Δήμο Πεντέλης»

Περίληψη διακήρυξης (σε μορφή .pdf) με ΑΔΑ

Διακήρυξη (σε μορφή .pdf) με ΑΔΑΜ

Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf )

Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .doc)

Συγγραφή Υποχρεώσεων (σε μορφή .pdf)

Φάκελος μελέτης (σε μορφή .pdf)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή .pdf )

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή .doc)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο