Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών – Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών –
Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης, κατά
το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466.

Πρόσκληση

Αίτηση Μελετητών

Αίτηση Εργοληπτών

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο