Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   9ης/16-6-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΙΣΗ

75 1.     Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξελέγη

η κ. Κοσμοπούλου Αναστασία

2.     Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2019  για προέλεγχο. ΑΝΕΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ)

76-2020-OE 3.     1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
77-2020-OE 4.     1η  υποχρεωτική αναμόρφωση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  Δήμου Πεντέλης έτους  2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
78-2020-OE 5.     3η  υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2020 – επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών συνεπειών εμφάνισης COVID-19 (Αρ. Πρωτ. 30520/21-5-2020 ΥΠ.ΕΣ.) – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
79-2020-OE 6.     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
80-2020-OE 7.     Τροποποίηση της 62/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον Πίνακα 3 των Στοιχείων Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Α΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και επανυποβολή της  Έκθεσης στο  Δημοτικό  Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
81 8.     Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και του Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
82 9.     Έγκριση 2ου πρακτικού  επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου έτους 2020-2021 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
83 10.  Έγκριση πρακτικών (1ου &  2ου) επιτροπής  ανοικτού (άνω των ορίων)  διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού 2020-2023 [με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη]. ΟΜΟΦΩΝΑ
84 11.  Έγκριση πρακτικών (1ου &  2ου) επιτροπής  ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων 2020-2023 [με δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) μήνες ακόμη]. ΟΜΟΦΩΝΑ
85 12.  Παράταση (χρονική και συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 50,00%) σύμβασης με αρ. πρωτ. 26146/20-12-2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
86 13.  Παράταση χρονική για τέσσερις (4) μήνες σύμβασης με αρ. πρωτ. 26552/27-12-2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
87 14.  Παράταση χρονική έως 25-7-2020 της σύμβασης με αρ. πρωτ.26657/31-12-2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
88 15.  Παράταση – τροποποίηση συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 25% σύμβασης με αρ. πρωτ. 1092/30-4-2019 (ετήσια) – Συμπλήρωση της 74/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
89 16.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
90 17.  Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2014 έως 2017, λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου και κάλυψης συντελεστή δόμησης. ΟΜΟΦΩΝΑ
91 18.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
92 19.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
93 20.  Έγκριση της Α.Μ. 107/2018 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 99/17 (1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ, 2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ & 3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6» και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
94 21.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο 5) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος». ΟΜΟΦΩΝΑ
95 22.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017». ΟΜΟΦΩΝΑ
96 23.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» – Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
97 24.  Αποδοχή της δωρεάς ξύλινου παιχνιδιού αύλειου χώρου από το Σωματείο «Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
98 25.  Έγκριση της υπ’ αρ. 98/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ6Ο2ΩΞ3-ΔΤΗ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
99 26.  Έγκριση της υπ’ αρ. 287/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΕΕΦΩΞ3-ΝΧ1) περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου και έγκριση πληρωμής εξόδων γραμματίου προείσπραξης Δ.Σ.Α. ΟΜΟΦΩΝΑ
100 27.  Έγκριση της υπ’ αρ. 337/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω290ΩΞ3-ΝΒ3) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο