Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρευματος και φυσικού αερίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 31/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.gov.gr καθώς και στο τμήμα προμηθειών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:

Απόφαση Ο.Ε. 141/2020

Διακήρυξη

Μελέτη

Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο