Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρευματος και φυσικού αερίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 31/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.gov.gr καθώς και στο τμήμα προμηθειών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:

Απόφαση Ο.Ε. 141/2020

Διακήρυξη

Μελέτη

Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο