Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28/7/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και ως ακολούθως:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή
  3. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
  4. Απόφαση Ο.Ε 139-2020
  5. Έντυπο espd
  6. Αναλυτική διακήρυξη
  7. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο