Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28/7/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και ως ακολούθως:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή
  3. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
  4. Απόφαση Ο.Ε 139-2020
  5. Έντυπο espd
  6. Αναλυτική διακήρυξη
  7. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο