Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28/7/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/8/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και ως ακολούθως:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή
  3. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
  4. Απόφαση Ο.Ε 139-2020
  5. Έντυπο espd
  6. Αναλυτική διακήρυξη
  7. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο