Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποτελέσματα ΣΟΧ5/2022 Δήμος Πεντέλης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ5/2022 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 θέση   (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 θέση    (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 θέση   (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 θέση   (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

 

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών (ημερολογιακά υπολογιζόμενων), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 θέση   (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

Π.Δ.101_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Π.Δ.ΠΕ_ 101 ΔΑΣΚΑΛΟΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Π.Δ.101_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Π.Δ.101_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 θέση    (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ_ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 θέση   (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

Π.Δ_103_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)

Π.Δ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -103 ΠΕ__ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ

Π.Δ.103_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ_ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ

Π.Δ.103_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ_ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ (2)

 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 θέση   (4ωρη ημερήσια απασχόληση)

Π.Δ.104_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Π.Δ.104-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΔΕ_ΥΕ ΚΩΔ104-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΔΑΠ

Π.Δ.104_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Π.Δ.104_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο