Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2023 Ανακοίνωσης Δήμου Πεντέλης σχετικά με την πρόσληψη δύο ατόμων ως ΔΕ Μαγείρων

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2_2023 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16558/4514) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΑΔΑ: ΨΝΘΣΩΞ3-Ι36) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΩΣ 31.07.2024.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €)».

 

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧ2 2023 ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2 2023 ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2 2023 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2-2023 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο