Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια   22-1-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ης/19-1-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

1

1.     Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 1ης/2020, 2ης/2020, 3ης/2020, 4ης/2020 και 5ης/2020 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

2.     Έγκριση Απολογισμού και υποβολή Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 του Δήμου Πεντέλης και Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

3.     3η  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού τέλους χρήσης 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4

4.     Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Δ΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020  και  υποβολή  Έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5

5.     Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020».

ΟΜΟΦΩΝΑ

6

6.     Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

7

7.     Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

8

8.     Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για τις «Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου» [για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη].

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9

9.     Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Πεντέλης».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

10

10.  Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων».

ΟΜΟΦΩΝΑ

11

11.  Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ)» – Α.Μ. 108/2018 Τ.Υ.,  έργων και μελετών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και ορισμού αναπληρωτή χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

12

12.  Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» – Α.Μ. 46/2020 Τ.Υ., έργων και μελετών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και ορισμού αναπληρωτή χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

13

13.  Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με ‘‘Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης’’ – Α.Μ. 20/2020 ΔΠΕ»,  έργων και μελετών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και ορισμού αναπληρωτή χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14

14.  Διαγραφή χρέωσης από 0,5% τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2016.

ΟΜΟΦΩΝΑ

15

15.  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο