Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  2η/2020  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΤΡΙΤΗ 11  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

Επικύρωση πρακτικών 17ης/2019, 18ης/2019, 19ης/2019, 20ης/2019, 21ης/2019 και 22ης τακτικών συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

 

07/2020 -ΟΕ 1.      Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Δ΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2019  και  υποβολή  Έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
08/2020 -ΟΕ 2.      Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ: 4041) για την πράξη με τίτλο:   «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ  Α΄ Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
09/2020 -ΟΕ 3.      Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών συνοπτικών – ανοικτών – διεθνών έτους 2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
10/2020 -ΟΕ 4.      Διαγραφή  απόχρηματικό κατάλογο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
11/2020 -ΟΕ 5.      Διαγραφή ποσού 32,46€  από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2019.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
12/2020 -ΟΕ 6.      Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης. ΟΜΟΦΩΝΑ
13/2020 -ΟΕ 7.      Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2016 και 2017, λόγω μεταβίβασης ακινήτου. ΟΜΟΦΩΝΑ
14/2020 -ΟΕ 8.      Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  Δήμαρχος

 

Δήμητρα Κεχαγιά

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο