Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Νοεμβρίου 2020

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οστεοφυλακίων για το νεκροταφείο Μελισσίων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «48 προκατασκευασμένες θυρίδες οστεοφυλακίων για το κοιμητήριο της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Σύμφωνα με την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της  Μελέτη Τ.Υ. 18/2020   όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 22/5/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content