Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

 

                                                                                                                        Μελίσσια, 4 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 18η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 17:00

                  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

 

————

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την κλιμάκωση των ενεργειών του Δήμου για την αποτροπή της επιχειρούμενης εγκατάστασης ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων στο κτιριακό συγκρότημα  της πτέρυγας Μπόμπολα του Γ.Ν. Μελισσίων « Αμαλία Φλέμινγκ», επί της οδού  Λ. Πηγής 6 Μελίσσια.  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

191/2019

Θέμα 2ο : Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Αττικής (Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του  όγδοου άρθρου του ν.4279/2014 του Π.Δ 94/9.10.2019 και της υπ’ αριθμ. 73021/17.10.2019 εγκυκλίου ΥΠ.Ε.Σ.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

192/2019 Θέμα 3ο : Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

193/2019

Θέμα 4ο : Καθορισμός συντελεστού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

194/2019

Θέμα 5ο :  Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για  το έτος 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

195/2019 Θέμα 6ο : Καθορισμός τελών διαφήμισης  για  το έτος 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

196/2019

  Θέμα 7ο :   Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 197/2019

Θέμα 8ο : Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, βάσει αιτήματος που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 για το καταργηθέν ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.»  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

198/2019

Θέμα 9ο : Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους 1ης-2ης &3ης ΚΑΠ  & 4ης -5ης &6ης ΚΑΠ έτους 2019.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

199/2019 Θέμα 10ο : Παράταση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Δήμου Αγίας Παρασκευής. ΟΜΟΦΩΝΑ
200/2019 Θέμα 11ο : Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής αντικειμένων έτους 2019 ΟΜΟΦΩΝΑ
201/2019 Θέμα 12ο :Ορισμός προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
202/2019 Θέμα 13ο :  Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» στο Ε.Π «Αττική 2014-2020» που αφορά στην παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πεντέλης και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

203/2019 Θέμα 14ο : Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

204/2019 Θέμα 15ο : 6η  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
205/2019 Θέμα 16ο : Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Παιδικού Σταθμού Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης για (1) έτος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

                                                                                                 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο