Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη “συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων” του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 30/4/2020 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/5/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.gov.gr καθώς και στο τμήμα προμηθειών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Επισυνάπτονται τα αρχεία:

Προκήρυξη με ΑΔΑ Κλαδιά και Ογκώδη 28/04/2020

Περίληψη Προκήρυξης Υπ Καθαριότητας Κλαδιά και Ογκώδη 28/4/2020

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπ Καθαριότητας Κλαδιά και Ογκώδη 28/4/2020

Διακήρυξη Υπ Καθαριότητας Κλαδιά και Ογκώδη 28/4/2020

ΑΔΑΜ – Υπ Καθαριότητας Κλαδιά και Ογκώδη 28/4/2020

ESPD Υπ Καθαριότητας Κλαδιά και Ογκώδη 28/4/2020

Μελέτη Υπ Καθαριότητας Κλαδιά και Ογκώδη 28/4/2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο