Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων » του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 30/4/2020 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26/5/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.gov.gr  καθώς και  στο τμήμα προμηθειών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Επισυναπτόμενα  αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού 28/04/20

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ 28/04/20

Μελέτη – Συλλογή Υπ Καθαριοτητας 28/04/2020

Διακήρυξη Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

ESPD Εντυπο Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

Προκήρυξη Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο