Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων » του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 30/4/2020 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26/5/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.gov.gr  καθώς και  στο τμήμα προμηθειών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Επισυναπτόμενα  αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού 28/04/20

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ 28/04/20

Μελέτη – Συλλογή Υπ Καθαριοτητας 28/04/2020

Διακήρυξη Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

ESPD Εντυπο Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

Προκήρυξη Υπ Καθαριότητας 28/04/2020

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο