Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  3η/2020  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗN  ΤΡΙΤΗ  17  ΜΑΡΤΙΟΥ  2020 & ΩΡΑ 09:00 Π.Μ.

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

15/2020 – ΟΕ 1.      Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
16/2020 – ΟΕ 2.      Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της. ΟΜΟΦΩΝΑ
17/2020 – ΟΕ 3.      Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Μελισσίων,  Νέας  Πεντέλης και Πεντέλης έτους 2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
18/2020 – ΟΕ 4.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2020 – 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
19/2020 – ΟΕ 5.      Διαγραφή χρέωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ
20/2020 – ΟΕ 6.      Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
21/2020 – ΟΕ 7.      Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
22/2020 – ΟΕ 8.      Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
23/2020 – ΟΕ 9.      Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
24/2020 – ΟΕ 10.    Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου και μεταβολής στοιχείων. ΟΜΟΦΩΝΑ
25/2020 – ΟΕ 11.    Υποβολή της υπ’ αριθ. 187/2020 απόφασης Δημάρχου  σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΟΜΟΦΩΝΑ
26/2020 – ΟΕ 12.    Αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο «Όμιλος Αντισφαίρισης Μελισσίων». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 

27/2020 – ΟΕ 13.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: 6ΝΓΖΩΞ3-ΥΤΧ (παροχή  πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης της Κ.Κ. κατά του Δήμου Πεντέλης και του υπό εκκαθάριση Ν.Π. «ΚΕΚΑ») και καθορισμός αμοιβής της. ΟΜΟΦΩΝΑ
28/2020 – ΟΕ 14.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: Ψ5Ι7ΩΞ3-ΦΝ0 (παροχή  πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων  και παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
29/2020 – ΟΕ 15.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: ΨΝΤΝΩΞ3-Ξ9Δ (παροχή  πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του ΣτΕ/αίτηση ακυρώσεως) και καθορισμός αμοιβής του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 2 ΚΑΤΑ

 

30/2020 – ΟΕ 16.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: ΨΕΥΑΩΞ3-Π17 (παροχή  πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων  και παράσταση ενώπιον του 17ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
31/2020 – ΟΕ 17.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: ΨΛ4ΤΩΞ3-ΣΔ9 (παροχή  πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων  και παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
32/2020 – ΟΕ 18.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 139/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: Ψ627ΩΞ3-ΗΑΑ περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο  για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών του. ΟΜΟΦΩΝΑ
33/2020 – ΟΕ 19.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 180/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: ΨΑΙΑΩΞ3-ΟΨ0 περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο  εκπροσώπησης του Δήμου και έγκριση πληρωμής εξόδων γραμματίου προείσπραξης Δ.Σ.Α. ΟΜΟΦΩΝΑ
34/2020 – ΟΕ 20.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 181/2020 απόφασης Δημάρχου – ΑΔΑ: ΨΞΩ3ΩΞ3-6ΦΦ (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και καθορισμός αμοιβής της. ΟΜΟΦΩΝΑ
35/2020 – ΟΕ 21.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ  – 1 ΚΑΤΑ

 

36/2020 – ΟΕ 22.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 

37/2020 – ΟΕ 23.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 

38/2020 – ΟΕ 24.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 

39/2020 – ΟΕ 25.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός αμοιβής του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο